Sprawdź dostępność transportu

Regulamin sklepu internetowego E.Leclerc


SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJE
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. WZÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Sklep Internetowy www.leclerc.rzeszow.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.leclerc.rzeszow.pl prowadzony jest przez spółkę Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP 813-32-01-428, REGON 691541663, kapitał zakładowy w kwocie 100000,00 zł. Ze sklepem Internetowym można kontaktować się pod numerem telefonu: 17 86 55 720 adres elektroniczny: sklep@leclerc.rzeszow.pl

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej "Regulaminem" określa warunki i zasady:

2.1. Świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym tworzenia i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania z aplikacji mobilnej Bonus E. Leclerc;

2.2. Składania i realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem: www.leclerc.rzeszow.pl

2.3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

4.1. APLIKACJA MOBILNA BONUS E.LECLERC - aplikacja, za pomocą której można gromadzić punkty w ramach programu lojalnościowego na karcie Bonus E.LECLERC na urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS) lub Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android).

4.2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.3. KONSUMENT- Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym zakupu towarów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4.5. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

4.6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.7. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.8.KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

4.9.KONTO - Usługa Elektroniczna, jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

4.10.KOSZYK - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Zamawiający wskazuje Towary będące przedmiotem Zamówienia oraz wybiera parametry Zamówienia takie jak ilość (liczba) Towarów oraz - w zależności od dostępnych opcji: sposób realizacji (np. dostawa na podany adres bądź odbiór osobisty), termin dostawy albo odbioru i forma płatności.

4.11.KARTA BONUS E.LECLERC - plastikowa lub cyfrowa karta Programu Lojalnościowego Skarbonka, przypisana do uczestnika tego Programu zgodnie z postanowieniami odrębnego regulaminu.

4.12.NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, jest to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

4.13.TOWAR - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę w określonej objętości lub ilości, która może stać się przedmiotem zamówienia. . Gdy w Regulaminie jest mowa o "Towarach" w liczbie mnogiej, należy przez to rozumieć w odpowiednim przypadku również "Towar" w liczbie pojedynczej. Pojęcie "Towar" obejmuje również towar z elementami cyfrowymi w rozumieniu art. 2 pkt 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie).

4.14.PROGRAM LOJALNOŚCIOWY BONUS E.LECLERC - program lojalnościowy, którego organizatorem jest Rzeszówdis Sp. z o.o. , realizowany w sklepach prowadzonych pod marką E.Leclerc Zasady i warunki programu lojalnościowego są dostępne na stronie www.leclerc.pl i w Aplikacji Mobilnej. 4.15.REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.4.16.SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.leclerc.rzeszow.pl

4.17.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - spółka Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP 813-32-01-428, REGON 691541663, kapitał zakładowy w kwocie 100000,00 zł, tel. 17 86 55700, adres elektroniczny: administracja@leclerc.tio.pl

4.18.UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.19.USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.20.USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

4.21.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)

4.22.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4.23.ZEWNĘTRZNA FIRMA KURIERSKA/PRZEWOŹNIK - firma Inpost Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickej 28, o numerze NIP 6793108059, numerze REGON 360781085 oraz numerze KRS 0000543759 świadcząca usługi transportu towaru na rzecz Sprzedawcy.

4.24.PRACOWNIK FIRMY KURIERSKIEJ - osoba wykonująca czynności na rzecz Zewnętrznej Firmy Kurierskiej odpowiedzialna za dostarczenie Przesyłki, upoważniona do kontaktu z Klientem, wydania Przesyłki, spisania Protokołu Uszkodzenia oraz odbiór Przesyłki zwróconej przez Klienta.

4.25.PACZKOMAT - punkt odbioru Przesyłki wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia, wyposażony w terminal oraz czytnik kodu kreskowego znajdującego się na etykiecie nadawczej, umieszczonej na zewnętrznym opakowaniu Przesyłki.

4.26.PROTOKÓŁ USZKODZENIA - dokument, który spisywany jest, w razie uszkodzenia przesyłki albo jej ubytku (częściowego lub całkowitego braku zawartości). Protokół spisuje Pracownik Firmy kurierskiej w obecności Odbiorcy.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.Świadczenie usług elektronicznych oraz sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Rzeszówdis Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi obejmują:
2.1.1.Rejestrację, w wyniku której następuje utworzenie Konta przez Usługobiorcę;
2.1.2.Twój Koszyk - korzystanie z funkcjonalności Konta przez Usługobiorcę, poprzez składanie zamówień na Formularzu Zamówienia
2.1.3.Dostarczanie Usługobiorcy Newslettera
2.2.Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola "Rejestruj". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP . Usługobiorca jest identyfikowany w ramach Konta za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji, który stanowi jednocześnie login. W ramach usługi Konto Usługobiorca może w szczególności składać zamówienia w Sklepie Internetowym, tworzyć listy zakupów, przeglądać historę zamówień, wprowdzać, edytować czy korygować swoje dane, adresy dostawy i formy płatności, wyrażać i cofać zgody marketigowe itp.
2.3.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądania - bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość - w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto przez Usługobiorcę), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@leclerc.rzeszow.pl lub też pisemnie na adres: Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69 , 35 - 959 Rzeszów. Rzeszówdis Sp. z o.o. po otrzymaniu wypowiedzenia dokona niezwłocznego usunięcia Konta z systemu teleinformatycznego, przy czym nie później niż do 30 dni od daty dostarczenia wypowiedzenia.

2.4.Rzeszówdis Sp. z o.o. może wypowiedzieć Usługobiorcy Konto w przypadku gdy Usługobiorca nie spełnia warunków uprawniających do posiadania Konta, narusza Regulamin sklepu internetowego, czy też nie korzysta z Konta przez okres co najmniej 3 lat licząc od ostatniego logowania. Rzeszówdis Sp. z o.o. po doręczeniu wypowiedzenia dokona niezwłocznego usunięcia Konta z systemu teleinformatycznego, przy czym nie później niż do 30 dni od daty dostarczenia wypowiedzenia.

2.5.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto, jak również odstąpienie od tej umowy nie wpływa na umowy sprzedaży Towarów zawarte przed dojściem do skutku wypowiedzenia lub odstąpieniem od umowy.

2.6.Dokonując Rejestracji i składając zamówienie Usługobiorca zgadza się aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informacje dotyczące umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jak również potwierdzenia zawarcia takich umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta, jak również wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego w postaci faktur elektronicznych przesyłanych na adres e-mail przypisany do Konta, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
2.7. Formularz Zamówienia - korzystanie z Twojego Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Twojego Koszyka i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Potwierdzam Zakup" - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, rodzaj opakowania ,miejsce, sposób i termin dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.9. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje poprzez wyrażenie zgody przez Usługobiorcę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie Newsletter i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta. W takim przypadku z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@leclerc.rzeszow.pl lub też pisemnie na adres: Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69 , 35 - 959 Rzeszów

2.11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym(Sklep Internetowy), którym posługuje1 się Usługodawca:
1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji(najnowsza) , Opera w wersji (najnowszej), Google Chrome w wersji (najnowszej), Safari w wersji (najnowsza), Microsoft EDGE;
4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript .
Ponadto do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Konta wymagane jest:
a) włączenie obsługi plików cookie niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu Internetowego i Konta (szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności dostępbe4j pod adresem :www.leclerc.rzeszow.pl
b) włączenie obsługi pop-up (tzw. "wyskakujące okna")
c) włączenie obsługi języka Java Script, ramek i stylów CSS

2.12. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.13. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług Elektronicznych :

2.13.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towarów, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać : pisemnie na adres: Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69 , 35 - 959 Rzeszów bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@leclerc.rzeszow.pl

2.. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.7. Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym : opłatach za reklamówki , opłatach za transport, ) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.
3.3. W przypadku gdy przy Towarach w Sklepie Internetowym znajdują się informacje o obniżeniu ceny Towaru, uwidoczniona cena Towaru przed jej obniżeniem jest najniższą ceną Towaru lub usługi jaka obowiązywała w Sklepie Internetowym w ciągu 30 dni przed obniżeniem ceny Towaru, za wyjątkiem sytuacji:
3.3.1. gdy Towar lub usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni - wówczas cena przed jej obniżeniem stanowi najniższą cenę tego Towaru lub usługi, która obowiązywała w Sklepie Internetowym od dnia rozpoczęcia sprzedaży Towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki
3.3.2. w przypadku Towarów szybko ulegających zepsuciu lub posiadających krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniana jest informacja o cene tego Towaru sprzed pierwszego zastosowania obniżki (termin 30 dni nie ma zastosowania)

3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2..7. Regulaminu. Klient składa Zamówienie korzystając z Koszyka. Złożenie zmówienia jest możliwe wyłącznie dla podmiotów posiadających Konto, po zalogowaniu się. W przypadku braku konta należy dokonać uprzedniej rejestracji na Formularzu rejestracji.
3.4.2. W przypadku towarów sprzedawanych "na wagę", których Cena uzależniona jest od odmierzonej masy takich Towarów, np. (warzywa, owoce, słodycze, krojone sery, mięs, ryby it.) ustalenie ostatecznej Ceny nastąpi po złożeniu Zamówienia. Po dodaniu do Koszyka takiego Towaru oraz jego ilości, w Koszyku będzie dostępna informacja o przewidywanej Cenie takiego Towaru (cena ta jest obliczana na podstawie masy Towaru wskazanej w Koszyku), przy czym ostateczna Cena takiego Towaru jest uzależniona od jego masy, która rzeczywiście zostanie objęta Umową i w momencie składania Zamówienia (zawierania Umowy) nie jest to jeszcze dokładnie określona. W takim przypadku ostateczna masa, a - co za tym idzie - również ostateczna Cena takiego Towaru, może odbiegać od masy i Ceny podanej przy opisie takiego Towaru w Formularzu Zamówienia o maksymalnie 20%. Ostateczna masa oraz Cena danego Towaru podane zostaną:
a) na dowodzie zakupu
b) na etykiecie lub na opakowaniu danego Towaru.

W przypadku, gdy zapłata za taki Towar nastąpiła z góry, Klient - w zależności od ostatecznej masy oraz Ceny Towaru - jest bądź zobowiązany do dopłaty na rzecz Sprzedawcy brakującej kwoty bądź uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaty od Sprzedawcy.

3.4.3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Realizacja zamówień:
a) w przypadku wyboru przez klienta opcji: "proszę o kontakt", zamówienie będzie realizowane po uprzednim kontakcie telefonicznym z klientem w razie braku któregoś z zamówionych produktów. Kontakt z klientem odbędzie się na podany przy rejestracji numer telefonu.
b) w przypadku wyboru przez klienta opcji: "rezygnuję z danej pozycji", zamówienie będzie zrealizowane bez brakujących produktów, o czym klient będzie poinformowany przy odbiorze/dostawie zamówienia.
c) w przypadku wyboru przez klienta opcji: "chcę dowolny zamiennik", zamówienie będzie realizowane z zamiennikami podobnymi pod względem cenowym i jakościowym do brakujących produktów. Wszystkie artykuły zostaną policzone na tym samym paragonie.
3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania płatności za Zamówienie podczas składania Zamówienia (Płatność z góry) lub przy odbiorze Zamówienia (w sklepie stacjonarnym lub u kuriera). Sprzedawca umożliwi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem, na numer konta : Credit Agricole Bank Polska S.A. nr. PL 47194012100103597400100000 Rzeszówdis Sp.z o.o , ul.Rejtana 69 35-959 Rzeszów. W tytule należy podać numer zamówienia.

4.1.2. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym lub odbiorze u kuriera.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl- możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1Przelewy24.pl - spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 , 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie otrzymania Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką z góry, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie złożenia zamówienia.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Towarów dostępna jest na terenie Rzeszowa oraz w przypadku oznaczonych towarów na terenie Polski. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce - Koszt dostawy

5.2. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów (w tym opłaty za przekroczenie wagi zamówienia, reklamówki , za transport) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Koszt dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
- opłata za dostawę wynosi:
° dla Klientów z Rzeszowa - zakupy od kwoty 1,00 zł do 250,00 zł - 25,00 zł.
° dla Klientów z Rzeszowa - zakupy od 250,00 zł - dostawa gratis

° w przypadku gdy waga brutto zamówionych artykułów przekroczy 70 kg, za każde rozpoczęte 10 kg doliczana będzie opłata w wysokości 4,00 zł.
° sklep ma prawo do zwiększenia opłaty jeżeli dodanie produktów dopisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego.
° zamówienia przekraczające wagę 70 kg, do mieszkań powyżej 2 piętra bez windy, nie będą wnoszone pod drzwi mieszkania, a wniesione jedynie za drzwi główne. Ograniczenie nie dotyczy domów wolnostojących, oraz mieszkań w blokach posiadających windę.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta uwzględnia tylko opłaty za reklamówki.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu.

5.4.1. Transport Przedsiębiorstwo Taksówkowe Radio Taxi 19 191 Rzeszów.
Aby dostawa została zrealizowana Zamawiający powinien wyrazić zgodę na przekazanie
Przedsiębiorstwu Taksówkowemu Radio Taxi 19 191 danych (adres, numer telefonu) niezbędnych do dowozu zakupów.
Powierzenie dobrowolnie podanych danych osobowych podmiotom współpracującym,
następuje tylko i wyłącznie w zakresie dostarczenia zamówionych produktów.


5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Rejtana 69 , 35 - 959 Rzeszów - w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 21:00 , w soboty w godzinach od 10:00 do 21:00 oraz w niedzielę od 10:00 do 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.4.3. Transport za pośrednictwem Zewnętrznej Firmy Kurierskiej.
5.4.3.1. Metody dostawy oraz ich cennik Zewnętrznej Firmy Kurierskiej dostępne są w zakładce - koszty dostawy oraz podczas opłacania zamówienia. Zewnętrzna Firma Kurierska realizuje dostawy do paczkomatów oraz za pośrednictwem kuriera.
5.4.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy do paczkomatu, Klient zobowiązany jest do wybrania dogodnego dla siebie punktu odbioru - z listy dostępnych. Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia z wybranego przez siebie punktu odbioru w wyznaczonym terminie dostępnym w regulaminie Zewnętrznej Firmy Kurierskiej. Informację o gotowości Zamówienia do odbioru Klient otrzymuje z systemu Zewnętrznej Firmy Kurierskiej w formie wiadomości tekstowej sms na podany przez siebie numer telefonu lub na podany przez siebie adres mailowy. W przypadku nieodebrania Zamówienia z punktu odbioru w wyznaczonym terminie, towar zwracany jest na adres Sprzedawcy. Koszty ponownego wysłania towaru obciążają Klienta.
5.4.3.3. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem kuriera, Klient otrzymuje zamówienie na adres podany na koncie klienta lub jeżeli wyraża taką wolę na inny adres podany w momencie składania zamówienia w formularzu.
5.4.3.4. Klient w dniu planowanego dostarczenia Zamówienia otrzymuje informację o dostawie na podany przez siebie adres mailowy. Pracownik Zewnętrznej Firmy Kurierskiej nie ma obowiązku podjęcia próby kontaktu telefonicznego na wskazany przez Klienta numer telefonu. Uzyskanie numeru kontaktowego do pracownika Zewnętrznej Firmy Kurierskiej, możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z tą firmą.
5.4.3.5. W przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki przez pracownika Zewnętrznej Firmy Kurierskiej, kolejna próba dostarczenia przesyłki następuje w kolejnym dniu roboczym. Druga nieudana próba doręczenia przesyłki powoduje zwrot przesyłki na adres Sprzedawcy. Koszty ponownego wysłania towaru obciążają Klienta.
5.4.3.6. Przesyłki realizowane przez Zewnętrzną Firmę Kurierską są ubezpieczone. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Przesyłki oraz jej zawartości podczas odbioru oraz odmówienia jej przyjęcia, w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości (wgniecenia, rozerwania zewnętrznego opakowania Przesyłki, brak elementów wewnątrz opakowania Przesyłki), które powinny zostać zasygnalizowane na terminalu Przewoźnika wedle wyświetlających się na nim instrukcji lub poprzez spisanie protokołu uszkodzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej. Brak spisania protokołu lub oznaczenia nieprawidłowości przy terminalu odbiorczym odbiera możliwość wszczęcia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu uszkodzenia przesyłki.

5.4.3.7. Deklarowany termin dostawy za pośrednictwem Zewnętrznej Firmy Kurierskiej następuje w przeciągu 1-2 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki. Szczegółowe informacje odnośnie terminów doręczeń dostępne są w regulaminach poszczególnych usług na stronie internetowej Zewnętrznej Firmy Kurierskiej: https://inpost.pl. Wszelkie opóźnienia w dostawie następujące po nadaniu przesyłki leżą po stronie Zewnętrznej Firmy Kurierskiej i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy.

5.5. Termin dostawy Produktu określa Klient w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem , elektronicznie lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie określonym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, przelewem , elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Termin dostawy Produktu w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznie lub kartą płatniczą nie może być wcześniejszy niż data uznania płatności za Zamówienie na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.


6. REKLAMACJE

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, Rzeszówdis informuje, że do Umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r., w tym do Umów zawartych przez Konsumentów, zastosowanie mają dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.

6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z umową, bez wad.6.2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową lub za wady Towaru i rozpatruje związane z tym reklamacje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego i rozpatruje reklamacje dotyczące zakupionych Towarów:
6.2.1. w przypadku Konsumentów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
6.2.2. w przypadku pozostałych Klientów - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.
6.3. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów i Umowy, jak również dotyczące dostaw zamówionych Towarów należy zgłaszać: pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@leclerc.rzeszow.pl, bądź pisemnie na adres Sprzedawcy.
6.4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub - w danym wypadku - nazwę i NIP, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny i w miarę możliwości podstawy reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia, który jest widoczny w szczególności w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy, a także w danych zapisanych na Koncie. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktury) może ułatwić rozpatrzenie reklamacji, ale nie jest niezbędna do jej złożenia. W miarę możliwości do reklamacji można dołączyć zdjęcia definiujące stwierdzoną wadę Towaru.
6.5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania, listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną (e-mail) - w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta.
6.6. W przypadku reklamacji złożonych przez Konsumenta - Konsument udostępnia, a Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt reklamowanego Towaru niezgodnego z umową, podlegającego naprawie lub wymianie. Miejsce i termin odbioru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji.
6.7. W razie odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów o niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający będący Konsumentem niezwłocznie zwraca Sprzedawcy i na jego koszt Towar niezgodny z Umową. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedawcy.
6.8. W przypadku pozostałych Klientów (nie będących Konsumentami), którzy wykonują uprawnienia z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy i na jego koszt, co dotyczy zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Towaru na wolny od wad na podstawie przepisów o rękojmi
6.9. Konsument może uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji zwracając się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
6.10. Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

6.11. Niezależnie od uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową lub rękojmi, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, w zakresie wynikającym z dokumentu gwarancji , w przypadku gdy została ona udzielona w związku z zakupem danego towaru. W przypadku braku zgodności Towaru z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póżn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej . (Dz.U. 2017, poz. 1356).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, przy czym termin do odstąpienia od umowy biegnie:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
c) w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia przez Konsumenta w posiadanie pierwszego z towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

8.2.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

8.3.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.

8.4.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8.1. powyżej, nie przysługuje Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to m.in. umów:
a) o świadczenie usług, za które Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8.5.Odstąpienie Konsumenta od umowy wymaga poinformowania Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez doręczenie pisma na adres: Rzeszówdis Sp. z o. o ul. Rejtana 69 Rzeszów lub złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres:sklep@leclerc.rzeszow.pl

8.6.Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.7.W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

8.8.Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9.W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta o którym mowa w ust. 8.8. powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11.Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego. Wzór formularza doręczany jest również Konsumentowi na adres e-mail w wiadomości stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1Sprzedwca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn, jaką są w szczególności:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b) zmiana w zakresie wykładni obowiązujących przepisów prawa, stosowanej w szczególności przez sądy lub organy władzy publicznej
c) wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu
d) wprowadzenie w Sklepie Internetowym, Koncie, Koszyku, Formularzu Rejestracyjnym zmian, korekt, modyfikacji, nowych funkcjonalności, itp.,
e) usunięcie stwierdzonych omyłek i błędów
f) zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
g) konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w treści Regulaminu;
h) usprawnienie obsługi Użytkowników;
i) zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji (dostawy, odbioru) Zamówień lub form Płatności.

9.2.2. . W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344); oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


10. WZÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży) - w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części
 • w przypadku umowy o regularne dostarczanie towaru przez czas oznaczony - w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z towarów
 • w przypadku umowy o świadczenie usług - zawarcia umowy


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Rzeszówdis Sp. z o.o., e-mail: sklep@leclerc.rzeszow.pl , telefon:17 86 55 720 o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie internetowej www.leclerc.rzeszow.pl , Korzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany gdy wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Rzeszódis Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Rzeszówdis Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inną formę zwrotu; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli w związku z umową otrzymali Państwo towar, proszę odesłać lub przekazać nam go na adres określony w Regulaminie Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, poniosą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru, które są uzależnione od gabarytów i masy przesyłki oraz przewoźnika/firmy kurierskiej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku umów dotyczących świadczenia odpłatnych usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Brak prawa odstąpienia Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym pouczeniu, nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1- 14 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to m.in. umów: - w których przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; - w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - o świadczenie usług, za które klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. Powyższe postanowienia dotyczą również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


11. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłaćw przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ....................................................

Adres: ......................................................

Adres e-mail: ...........................................

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów*/ o świadczenie następującej usługi*: ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. (np. nazwa, rodzaj towaru; liczba sztuk/opakowań) Data zawarcia umowy*/odbioru*: .............................................................................................................................................................................................................. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Imię i nazwisko, firma i NIP: ............................................................................................................................................................................................................... Adres konsumenta(-ów)/: ............................................................................................................................................................................................................... Numer rachunku w banku/SKOK-u dla celów zwrotu płatności (numer rachunku należy podać wyłącznie wtedy, gdy chcą Państwo w ten sposób otrzymać zwrot płatności): ............................................................................................................................................................................................................... Numer zamówienia (opcjonalne, podanie tego numeru może usprawnić i przyspieszyć procedurę zwrotu): ............................................................................................................................................................................................................... Numer faktury/Numer transakcji z paragonu fiskalnego (widoczny na dole paragonu) (opcjonalne, podanie tego numeru może usprawnić i przyspieszyć procedurę zwrotu): ............................................................................................................................................................................................................. Podpis konsumenta(-ów)/Podpis parakonsumenta(-ów)3 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ............................................................................................................................................................................................................... Data: ............................................................................................................................................................................................................... (*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zamknij

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików „cookies” i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Naszego serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można wyłączyć, zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce Cookies

OK, rozumiem