Menu
E.Leclerc Rzeszów
Pomoc   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja
Jesteś tutaj: Strona główna › Regulamin

Regulamin


I. Informacje ogólne
1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Leclerc Rzeszów działającym pod adresem internetowym: www.leclerc.rzeszow.pl
1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy - jest to firma Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP 813-32-01-428, REGON 691541663, kapitał zakładowy w kwocie 100000,00 zł, tel. 17 86 55 700, adres elektroniczny:administracja@leclerc.tio.pl
b) Zamawiającym- rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa towary w sklepie internetowym, na warunkach określonych w regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania towarów przez zamawiającego jest posiadanie przez niego konta na stronie internetowej.
c) Sklepie Internetowym - rozumie się przez to prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 69, w którym zamówienia towaru składa się za pośrednictwem strony internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców lub odbierana osobiście pod w/w adresem
d) Stronie Internetowej - jest to strona www.leclerc.rzeszow.pl za pośrednictwem której Zamawiający składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
e) Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
f) Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym
g) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
h) Dostawcy - pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów do Zamawiającego
i) Kosztach Dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Stronie Internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

1.2. Akceptacja regulaminu
a) Realizacja sprzedaży przez www.leclerc.rzeszow.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia w www.leclerc.rzeszow.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania tychże zasad.
b) Zamawiający składając zamówienie jednocześnie akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych Zamawiającego podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@leclerc.rzeszow.pl
c) Zamawiających korzystających z usług sklepu www.leclerc.rzeszow.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane
d) Zamieszczone na stronach internetowych www.leclerc.rzeszow.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży ,takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne-pochodzą od producentów produktów. Rzeszowdis Sp. z o.o. dokłada starań aby były one prawidłowe i aktualne jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów zamawiający ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu

1.3.Wymagania techniczne
Do korzystania z usług www.leclerc.rzeszow.pl niezbędny jest :
a) dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższą, Firefox 5.0 lub wyższa
b) konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu (konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Zamawiającego rejestrującego się w serwisiewww.leclerc.rzeszow.pl
c) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz aktywny interpretator JavaScript
d) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600, przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280 x 800.

II. Warunki Składania Zamówień
2.1. Zamawiający rozpoczyna dokonywanie zamówienia od wejścia w " Twój Koszyk "

2.2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła) oraz wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

2.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Istnieje jeszcze możliwość jednorazowego dokonania zakupu.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny.

2.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na stronie internetowej Sklepu. Realizacja odbywa się w godzinach:
a) od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 21.00,
b) w niedzielę od. 10.00 do 18.00
Nie realizujemy zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:
a) Nowy Rok
b) Święto Trzech Króli
c) Wielkanoc
d) Poniedziałek wielkanocny
e) Święto Pracy
f) Święto Narodowe Trzeciego Maja
g) Zielone Świątki
h) Boże Ciało
i) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
j) Wszystkich Świętych
k) Narodowe Święto Niepodległości
l) Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
m) Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)
Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

2.6. Obszar działania Sklepu www.leclerc.rzeszow.pl określony jest kodem pocztowym Zamawiającego.

2.7. Zmówienia są realizowane już od 1 gr. do 10000. 00 zł a termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 7 dni.

2.8. Zamawiający rozpoczyna zakupy kompletuje zamówienie wybierając produkty z oferty znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Kup teraz" obok zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku " Realizacja ".

2.9. Fakt złożenia przez zamawiającego zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną

2.10. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru albo gdy zamówiony towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego przed realizacją zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli zamawiający wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący towar.
2.11. www.leclerc.rzeszow.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez zamawiającego artykułów oznaczonych znacznikiem "promocja", odmowy realizacji Zamówienia, możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia

2.12. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,5 sera (0,5 kg sera ). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 200g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 3 (czyli 600g Towaru).
Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar powinny być zaznaczone przy pozycji w koszyku zamówienia poprzez wybranie właściwej opcji.

2.13. Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych w Sklepie Internetowym www.leclerc.rzeszow.pl dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w działach alkohole i papierosy jest potwierdzenie pełnoletniości podczas rejestracji w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odbiór dostarczonego alkoholu lub wyrobów tytoniowych może odbyć się wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy oraz odmówienia sprzedaży / wydania alkoholu osobom nietrzeźwym.

2.14. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.

2.15. Zamówienia dostarczane są w reklamówka jednorazowych.

2.16. Ceny artykułów w Sklepie Internetowym www.leclerc.rzeszow.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E. Leclerc Rzeszów.

2.17. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

2.18. Do dostarczonego Zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez zamawiającego dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, Dostawca dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Zamawiający w obecności Dostawcy podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu. W pozostałych  przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

2.19. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem Zamówienia a przyjęciem go do realizacji. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji Zamówienia.

2.20. Zamawiający ma prawo anulować Zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla Zamówień realizowanych przez dostawcę www.leclerc.rzeszow.pl i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego dla Zamówień dostarczanych poza Rzeszów. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Zamawiającego w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez zamawiającego przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad .

2.21. www.leclerc.rzeszow.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji Zamówienia w przypadkach gdy Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Zamawiającego. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.leclerc.rzeszow.pl za wymagające potwierdzenia, Zamawiający nie przestrzega zasad Regulaminu, Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych. O fakcie odstąpienia od umowy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.leclerc.rzeszow.pl

2.22. Dostawy na terenie Rzeszowa i okolic realizowane są za pośrednictwem Dostawcy www.leclerc.rzeszow.pl

2.23. Sklep www.leclerc.rzeszow.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, anomalii pogodowych.

2.24. Koszt transportu zawsze wyświetlany jest podczas składania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Zamawiającego nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.

2.25. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce -" Koszty dostawy''

2.26. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi mieszkania, domu, firmy) w czasie określonym przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia nie mniejszym niż trzy godziny.

2.27. Zamawiający ma obowiązek umożliwić Dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Zamawiający ma obowiązek umożliwić Dostawcy wejście na klatkę schodową.

2.28. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem Zamawiający powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

2.29. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.leclerc.rzeszow.pl. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zamówienie, to jest:
a) Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych
b) Bonami towarowymi - akceptujemy bony towarowe " Ulica Rejtana " oraz kupony Sodexho Pass, Accor, Bonus. Przy płatności bonami towarowymi i kuponami nie wydajemy reszty.
c) Kartą płatniczą - możliwa jest płatność u klienta kartą płatniczą/ kredytową Eurocard, Mastercard, Visa, Visa Elektron. Istnieje możliwość łączenia wyżej opisanych form płatności.
d) Przelewem bankowym
e) Kartą płatnicza/kredytową on-line - możliwa jest płatność kartą z poziomu strony www.leclerc.rzeszow.pl w systemie Dotpay na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.dotpay.pl,
f) Przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.
Przy składaniu Zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer Zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłacanego otrzymanym przelewem .Zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.
W razie płatności ,dokonywanej przez Zamawiającego, z góry ,nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przez sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową ,a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od sprzedawcy. Realizacja takiego zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy Kwotą dopłaty.

2.30. Forma płatności Dotpay jest dostępna po dokonaniu zamówienia na kwotę powyżej 50,00 zł

2.31. W przypadku płatności kartą płatniczą/kredytową on-line, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym pierwotnie zaakceptowanej kwoty płatności, maksymalnie o 10%. Różnica w cenie wynikać może z innych niż zadeklarowane przez Zamawiających wartości towarów na wagę, nie możliwych do stwierdzenia w momencie akceptowania przez klienta ostatecznej kwoty zamówienia.

2.32. W wypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego Zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części Dostawy, sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia kosztów transportu

2.33. W www.leclerc.rzeszow.pl istnieje możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w specjalnie oznaczonym miejscu (Drive) w sklepie E. Leclerc Rzeszów. W takim przypadku zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

III. Reklamacja Towaru
3.1. W www.leclerc.rzeszow.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do rzeczywistego sklepu, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy i nienaruszonym produktem lub produktami.

3.2 W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym Sprzedawcę w terminie trzech dni o otwarcia opakowania (nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia). W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do rzeczywistego sklepu do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży i reklamowanym produktem . Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

3.3. www.leclerc.rzeszow.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztę elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

3.4. Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje...) witryny www.leclerc.rzeszow.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny www.leclerc.rzeszow.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie
sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania
się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny www.leclerc.rzeszow.pljest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

3.5. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym E.Leclerc Rzeszów okazując paragon zakupu.


IV. Postanowienia końcowe
4.1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.


Formularz odstąpienia od umowy:
Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna - sprzedaży zawartej
dnia ................ w Rzeszowie, między:
Rzeszówdis Sp. z o.o.
ul. Rejtana 69
35-959 Rzeszów
NIP:813-32-01-428
a
Imię i nazwisko: ................................................
Adres: ..........................................................
Kod: ............................................................
Miejscowość: ....................................................
Nazwa towaru: ...................................................
Nr telefonu: ....................................................
Należność za zamówiony towar proszę przesłać przekazem pocztowym.
data, imię i nazwisko oraz podpis osoby
składającej oświadczenieNowości Zobacz wszystkie

Nowość
Konsola PS4

Konsola PS4

1.349,00 zł
1.349,00 zł/szt
Zwiększ
Zmniejsz
Dodaj do koszyka
Nowość
Jaja kl. M 30 szt.

Jaja kl. M 30 szt.

8,99 zł
0,30 zł/szt
Zwiększ
Zmniejsz
Dodaj do koszyka

Produktów w sklepie: 14488 | Ostatnia aktualizacja oferty: 2014/12/22

Strefa klienta

Zadzwoń do nas:

Tio

© 2011 E.LECLERC
realizacja: tiointeractive

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepie E.Leclerc mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zamknij

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików „cookies” i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Naszego serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można wyłączyć, zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce Cookies