Menu
E.Leclerc Rzeszów
Pomoc   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja
Jesteś tutaj: Strona główna › Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 01.09.2016 (pdf)

Regulamin obowiązujący do 31.08.2016I. Informacje ogólne

1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Leclerc Rzeszów działającym pod adresem internetowym: www.leclerc.rzeszow.pl

1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy - jest to firma Rzeszówdis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000137, NIP 813-32-01-428, REGON 691541663, kapitał zakładowy w kwocie 100000,00 zł, tel. 17 86 55700, adres elektroniczny: administracja@leclerc.tio.pl

b) Zamawiającym - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa towary w sklepie internetowym, na warunkach określonych w regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania towarów przez zamawiającego jest posiadanie przez niego konta na stronie internetowej.

 

c) Sklepie Internetowym - rozumie się przez to prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 69, w którym zamówienia towaru składa się za pośrednictwem strony internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców lub odbierana osobiście pod w/w adresem

 

d) Stronie Internetowej - jest to strona www.leclerc.rzeszow.pl za pośrednictwem której Zamawiający składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

e) Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

f) Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym

g) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

h) Dostawcy - pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów do Zamawiającego

i) Kosztach Dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Stronie Internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

j) Konsument - Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym zakupu towarów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową.

1.2. Akceptacja regulaminu

a) Realizacja sprzedaży przez www.eleclerc.rzeszow.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

b) Zamawiający składając zamówienie powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Zamawiającego podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-sklep@leclerc.rzeszow.pl

c) Zamawiających korzystających z usług sklepu www.leclerc.rzeszow.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane

d) Zamieszczone na stronach internetowych www.leclerc.rzeszow.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży ,takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne- pochodzą od producentów produktów .Sprzedawca dokłada starań aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów zamawiający ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu

1.3.Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.leclerc.rzeszow.pl niezbędny jest :

a) dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższą, Firefox 5.0 lub wyższa

b) konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu (konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Zamawiającego rejestrującego się w serwisie www. Leclerc.rzeszow.pl

c) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz aktywny interpretator JavaScript

d) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600, przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280 x 800.

II. Warunki Składania Zamówień

2.1. Zamawiający rozpoczyna dokonywanie zamówienia od wejścia w " Twój Koszyk"

2.2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login ? i ustalenia przez Zamawiającego hasła) oraz wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

2.3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Istnieje jeszcze możliwość jednorazowego dokonania zakupu.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny.

2.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na stronie internetowej Sklepu. Realizacja odbywa się w godzinach:

a) od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 21.00,

b) w niedzielę od. 10.00 do 18.00

Zmówienia są realizowane już od 1 gr. do 10000. 00 zł

Zakupy z opcją "transport E. LECLERC " realizujemy:

a) dla Klientów z Rzeszowa

- przy zamówieniu od 1 gr. do199,99 zł - koszt dowozu jest stały i wynosi 10,00 zł

- przy zamówieniu powyżej 200,00 zł -dowóz jest gratis

b) dla Klientów z poza Rzeszowa do 20km

- przy zamówieniu od 1 gr. do 199,99 zł - koszt dowozu jest stały i wynosi 10,00 zł

- przy zamówieniu powyżej 200,00 zł -dowóz jest gratis

c) dla Klientów z poza Rzeszowa powyżej 20km

- odbiór tylko osobiście w Sklepi Internetowym

Nie realizujemy zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:

a) Nowy Rok

b) Święto Trzech Króli

c) Wielkanoc

d) Poniedziałek wielkanocny

e) Święto Pracy

f) Święto Narodowe Trzeciego Maja

g) Zielone Świątki

h) Boże Ciało

i) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

j) Wszystkich Świętych

k) Narodowe Święto Niepodległości

l) Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

m) Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

2.6. Obszar działania Sklepu www.leclerc.rzeszow.pl określony jest kodem pocztowym Zamawiającego.

2.7. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 7 dni.

2.8.Zamawiający rozpoczyna zakupy kompletuje zamówienie wybierając produkty z oferty znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Kup teraz" obok zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku " Realizacja ".

2.9. Fakt złożenia przez zamawiającego zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną

2.10. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru albo gdy zamówiony towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego przed realizacją zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli zamawiający wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący towar.

2.11. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez zamawiającego artykułów oznaczonych znacznikiem "promocja", odmowy realizacji Zamówienia, możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia

2.12. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,5 sera (0,5 kg sera ). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 200g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 3 (czyli 600g Towaru).

Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar powinny być zaznaczone przy pozycji "Opcje przygotowania" w szczegółowym opisie Towarów (klikając na zdjęcie Towaru, jego nazwę lub skrócony opis).

 

2.13. Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych w Sklepie Internetowym www.leclercrzeszow.pl dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w działach alkohole i papierosy jest potwierdzenie pełnoletniości podczas rejestracji w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odbiór dostarczonego alkoholu lub wyrobów tytoniowych może odbyć się wyłącznie przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

2.14. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.

2.15.. Zamówienia dostarczane są w reklamówka jednorazowych.

2.16. Ceny artykułów w Sklepie Internetowym www.leclerc.rzeszow.pl są identyczne jak w rzeczywistym hipermarkecie E. Leclerc Rzeszów.

2.17. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

2.17. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem przez Zamawiającego zamówienia, Zamawiający jest informowany o łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także wszelkich opłatach za dostarczenie towaru oraz wszelkich innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.

2.18. Do dostarczonego Zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez zamawiającego dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, Dostawca dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Zamawiający w obecności Dostawcy podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Zamawiający otrzymuje paragon fiskalny.

2.19. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta.

2.20.Zamawiający ma prawo anulować Zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla Zamówień realizowanych przez dostawcę www.leclerc.rzeszow.pl i nie później niż do godz. 17.00 poprzedniego dnia roboczego dla Zamówień dostarczanych poza Rzeszów. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Zamawiającego w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez zamawiającego przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad .

2.21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji. O fakcie odstąpienia od umowy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Sprzedawcy.

2.22. Dostawy na terenie Rzeszowa i okolic realizowane są za pośrednictwem Dostawcy www.leclerc.rzeszow.pl.

2.23. Sklep www.leclerc.rzeszow.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, anomalii pogodowych.

2.24. Koszt transportu zawsze wyświetlany jest podczas składania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Zamawiającego nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.

2.25. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce "Koszty dostawy"

2.26. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres (pod drzwi mieszkania, domu, firmy) w czasie określonym przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia nie mniejszym niż trzy godziny.

2.27. Zamawiający ma obowiązek umożliwić Dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Zamawiający ma obowiązek umożliwić Dostawcy wejście na klatkę schodową.

2.28. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem Zamawiający powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Zamawiającego , potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

2.29. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.leclerc.rzeszow.pl. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zamówienie, to jest:

a) Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych

b) Bonami towarowymi - akceptujemy bony towarowe " Ulica Rejtana " oraz kupony Sodexho Pass, Accor, Bonus. Przy płatności bonami towarowymi i kuponami nie wydajemy reszty.

c) Kartą płatniczą - możliwa jest płatność u klienta kartą płatniczą/ kredytową Eurocard, Mastercard, Visa, Visa Elektron. Istnieje możliwość łączenia wyżej opisanych form płatności.

d) Przelewem bankowym

e) Kartą płatnicza/kredytową on-line - możliwa jest płatność kartą z poziomu strony www.leclerc.rzeszow.pl w systemieDotpayna zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.dotpay.pl,

f) Przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.

Przy składaniu Zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.

Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer Zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłacanego otrzymanym przelewem .Zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

W razie płatności ,dokonywanej przez Zamawiającego, z góry ,nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przez sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową ,a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od sprzedawcy. Realizacja takiego zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy Kwotą dopłaty.

2.30. Forma płatności kartą płatniczą/kredytową on-line jest dostępna po dokonaniu zamówienia na kwotę powyżej 50,00 zł.

 

2.31. W przypadku płatności kartą płatniczą/kredytową on-line, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym pierwotnie zaakceptowanej kwoty płatności, maksymalnie o 10%. Różnica w cenie wynikać może z innych niż zadeklarowane przez Zamawiających wartości towarów na wagę, nie możliwych do stwierdzenia w momencie akceptowania przez klienta ostatecznej kwoty zamówienia.

2.32. W wypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego Zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów.

2.33. W www.leclerc.rzeszow.pl istnieje możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w specjalnie oznaczonym miejscu (Drive) w sklepie E. Leclerc Rzeszów. W takim przypadku zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

2.34. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

III. Reklamacja Towaru

 

3.1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady towaru powinien on zawiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 3(trzech) od dnia stwierdzenia wady (nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub przydatności do spożycia). W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta Sprzedawcy zlokalizowanego wRzeszowie przy ul. Rejtana 69 wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem.

 

3.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający może on zażądać od Sprzedawcy:

a) naprawienia wady towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń ? wyłącznie w przypadku gdy wada jest istotna.

 

3.3. Zgłoszona przez Zamawiającego reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. O sposobie jej rozpoznania Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail lub adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

 

3.4. Zamawiający, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skierowania sprawy do:

a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

b) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

c) miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

IV. Odstąpienie od umowy

4.1. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 4.5, w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru. W tym celu Zamawiający powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienie od umowy dostępne jest w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta załącznik nr 1

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien przesłać na adres: Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów lub na adres e-mail: www. sklep@leclerc.rzeszow.pl .Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na końcu regulaminu

4.3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przesyłając wiadomość na e-mail Zamawiającego.

4.4. Zwracane w związku z odstąpieniem od umowy towary należy odesłać do Sklepu na adres: Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powinny być one zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach stwierdzenia charakteru, cech ifunkcjonowania towaru. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.5. Koszty odesłania towaru przez Zamawiającego do Sklepu ponosi Zamawiający.

4.6. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem należności Zamawiającego do chwili otrzymania zwaracanego towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego nadania.

4.7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tj.:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


V. Postanowienia końcowe

 

5.1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

5.3. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie E.Leclerc Rzeszów przy ulicy Rejtana 69 okazując paragon zakupu.

5.4. Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje, itp.) witryny www.leclerc.rzeszow.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny www.leclerc.rzeszow.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie

sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania

się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny www.leclerc.rzeszow.pl jest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016 r.

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Rzeszówdis Sp. z o.o.

ul. Rejtana 69

35-959 Rzeszów

NIP:813-32-01-428

tel. (017) 86-55-720

e-mai: sklep@leclerc.rzeszow.pl

 

 

Ja..................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.....................................

Numer zamówienia........................................

Data odbioru..................................................

Imię i nazwisko konsumenta...........................

Adres konsumenta........................................

Podpis konsumenta......................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data...........................................................

 

 

 

Nowości Zobacz wszystkie

Nowość
Marwit Smoothie biały 200 ml

Marwit Smoothie biały 200 ml

3,49 zł
13,96 zł/l
Zwiększ
Zmniejsz
Dodaj do koszyka
Nowość
Marwit Smoothie żółty 200 ml

Marwit Smoothie żółty 200 ml

3,49 zł
13,96 zł/l
Zwiększ
Zmniejsz
Dodaj do koszyka

Produktów w sklepie: 14834 | Ostatnia aktualizacja oferty: 2017/10/24

Strefa klienta

Zadzwoń do nas:

Tio

© 2011 E.LECLERC
realizacja: tiointeractive

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepie E.Leclerc mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zamknij

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików „cookies” i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Naszego serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można wyłączyć, zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce Cookies